söndag 30 september 2012

Kvaitet i fritidshem del 2.

Förra veckan startade jag en serie som handlar om "kvalitet i fritidshem". Detta är också namnet på en bok med råd till fritidshemmen som är utgiven av Skolverket. Här fortsätter jag att kommentera den andra punkten under kapitlet Arbetet i Fritidshemmet.
  • erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen....
Vad är en meningsfull fritid? Vem kan svara på det utan att bli alltför filosofisk? Skulle vi fråga barnen/föräldrarna tror jag vi skulle få lika många svar som barn/föräldrar vi frågade. 
Så här står det i kvalitet i fritidshem:

"Förut­sättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksam­heten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Det innebär att innehållet i verksamheten kommer att variera beroende på barnens erfarenheter, situation, intressen, skolans inriktning eller närmiljöns resurser."

Det är därför vi har olika avdelningar Förskoleklassen, Klass 1-2 och Klubben 3-5, de äldre och yngre barnen har inte alltid samma erfarenheter eller intressen. Inte därmed sagt att de äldre barnen inte vill leka eller skapa, de gör det bara på en annan nivå. Vi har mycket på lek och skapande och håller just nu på med våra Afrika inspirerande projekt där vi vill att alla gör vissa moment. Alla barn hittar ju inte till skapandet själva och behöver då en liten knuff av oss. 
Rörelse, skapande och lek är viktiga hörnstenar i vår Eftis verksamhet. Här följer bilder som visar på detta:
Skapande
Barn skapar ju också på helt egna sätt med klossar....

i lego....

på papper (ett slags krigsspel som ritas fram) visst blir det som ett konstverk?

Ibland är ju gränsen mellan lek och skapande hårfin, lego tex har ju båda delarna.
Här kommer ett citat ur Kvalitet i fritidshem om leken:


"Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psy­kiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka förstå hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska
förmågan. 

Leklotteri.

"När det gäller att stödja och stimulera barns utveck­ling och lärande kan fri lek behöva vuxnas närvaro. Ofta krävs regler för att leken ska fungera. Att gemensamt skapa regler som kan följas eller brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande. Fritidshemmet är en viktig pedago­gisk arena för barn att lära sig respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheter av kompromisser."

"Barn har ett stort rörelsebehov. Det är därför viktigt att erbjuda rikliga tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag där kreativitet, lust och lek fokuseras så att alla barn vill delta."När förskoleklasserna går till gymnastiksalen har de alltid gemensamma lekar för att få med alla. De äldre barnen har ofta ett annat fokus på vad de vill göra och behöver få friheten att välja själva. Dans är en viktig del av rörelse. Här två exempel på det:

Maskeradbalen förra våren där alla i klass F-4 tränade och dansade menuett.

En bild från vår dansföreställning våren 2011 om hållbar utveckling.


Här kommer lite bilder på hur varierat utbudet och aktiviteterna kan vara:Täljning i samband med Blåbärsskogen.

Fiske i samband med Lottenlund.
.
Shownummer ute i Viken.


Lek ute i Viken med byggpallar och däck.

Innebandy i gymnastiksalen.

Legobygge.

Sitta i en backe och prata.

Skapande verksamhet.

Mellis ute såväl som inne.

Nästa vecka ska jag förklara hur vi på Gripsholmsskolans Eftis....

  •  .......förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.
På återkommande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar